Κυριακή 24 Μαΐου 2020

Ο ΡΑΓΚΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΤΟΠΙΟΛΑΛΙΑ ΜΑΣ της Δημήτριας Φωκά


"Η δε γλώσσα ... των πλειόνων Ιονίων τότε, νόθον εξάμβλωμα ελληνικής και ιταλικής. Και τούτο λέγομεν ουχί ειρωνευομένοι, αλλά συλλυπούμενοι τους αδελφούς ημών νησιώτας, ότι επί της ενετικής δυναστείας εκινδύνευσαν να περικοπώσι το ευγενέστατον τούτο των εθνικών γνωρισμάτων, και απομάθωσι την φωνήν του Ομήρου, οι παίδες του Οδυσσέως, συγχρόνως δε και αφορμήν ζητούντες, ιν΄αποδώσωμεν αυτοίς τον ανήκοντα φόρον επαίνου, διότι ήδη γενναίως και επιτυχώς εισήλθον εις της βελτιώσεως της εθνικής γλώσσης το στάδιον ..."

από το βιβλίο  ''Ο Συμβολαιογράφος''
του Αλέξανδρου Ρίζου Ραγκαβή (1809-1892)

1 σχόλιο: