Σάββατο 1 Μαρτίου 2014

Διάγγελμα βουλευτή Θ. Ρωμαίου προς Κερκυραίους

Η ορθογραφία είναι του κειμένου της εποχής. Επίκαιρο όχι μόνο για τους Κερκυραίους,αλλά για όλους τους Επτανήσιους (από την σύνταξη της Επτανήσου Πολιτείας)
Πρòς τους  Κερκυραίους.

Δέν  έχω ανάγκη νά δώσω τῶν πράξεών μου λόγον, διότι κύριος αύτῶν καί είμαι, έπιχειρῶ όμως νά εξιστορήσω τά περί Κερκύρας ἐν Αθήναις γενόμενα, διά να ἀνοίξουν τά μάτια τῶν οι βαθΰν ὐπνον κοιμώμενοι Κερκυραίοι. Μολονότι δ’ `αμφιβάλλω ἁν τά κορφιάτικα κεφάλια ἑχουν μάτια, ἁνοίγω διά τελευταίαν φοράν  το στόμα μου καί τους μικρούς και τους μεγάλους ἀν ἠναι δυνατόν να ἐξυπνίση τις ἀπό μακρού ληθάργου ἀνθρωπον νήπιον και νυστάζοντα.
Αλοίμονον εἰς τον μή ἐχοντα νύχια να ξυσθή καί δυστυχῶς ἠ Κέρκυρα δεν ἐχει νύχια. Ἠ Σπέτσαις είναι ἐνα μικρό νησί  ἐρημο, γυμνό. Οί κάτοικοί της δἐν πιστεύω να ἠναι το δέκατον τῶν της Κέρκυρας κατοίκων. Είς ταίς Σπέτσαις χθές, προχθές ἐστειλεν ἠ ἐλληνική Κυβέρνησις ένα ἐπαρχον, όστις ήτο κάθε άλλο παρά ἐπαρχος. Οί Σπετσιῶται, χωρίς να ταραχθούν, τον έπιασαν ἁπό το ἁυτί, τον ἐστειλαν εἰς ένα καΐκι  τάς Ἀθήνας. Η Κυβέρνησις ἐκαμε τον κουτό, έστειλεν άλλον ύπαρχον, και το πράγμα έν άκρα σιωπή διεσκεδάσθη. Ό υπουργός τῶν έσωτερικῶν  χθές, προχθές του κατέβη να παύση τον δήμαρχον τῶν Σπετσών. Το διάταγμα της παύσεως ἐξεδόθη και ἐστάλη προς ἐκτέλεσιν. Ἐν τούτοις ό ὐπουργός τῶν ἐσωτερικῶν ἐπαυσε, και ὀ  δήμαρχος ἐμεινεν εἰσ την θέσιν του. Απ ἐναντίας, ἠ Κυβέρνησις ἠ ἐλληνική στέλλει εἰς τους Κορφούς ἐνα γαίδαρο φορτωμένο ἐνα δημόσιον άξίωμα; Οι Κορφιάται τον ὐποδέχονται με μουσικαίς, με καμπάναις, σύρουν το ἀμάξι του καί πέφτουν καί τον προσκυνούν. Τι όλα ταύτα σημαίνου; Σημαίνουν, ὀτι είς ταίς Σπέτσαι κατοικούν άνδρες, είς τους Κορφούς ἀπλῶς άνθρωποι, ἐγῶ δε ὀ κακομοίρης είμαι όχι τῶν Σπετσῶν, αλλά τῶν Κορφῶν βουλευτής. Τι λοιπόν νά σας κάμω; Λέγω δἐ τῶν Κορφών και ὀχι της Κερκύρας, διότι άλλο Κέρκυρα καἰ άλλο Κορφοί.
15-5-1874
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΣ

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΟΡΟΥΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Η πρωτογενής ανάλυψη και δημοσιοποίηση της θαμμένης, από τους κάθε είδους, έμμισθους ή δειλούς, τοποτηρητές του αθηναϊκού κατεστημένου,  πολύτιμης, διαφωτιστικής και διδακτικής αυτής επιστολής-διαγγέλματος  του βουλευτή Θεόδωρου Ρωμαίου, οφείλεται στον Δημοσιογράφο Δημοσθένη Σφήκα.

πηγή:http://www.pluscorfu.gr/
Categories:

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου