Σάββατο 1 Ιουνίου 2013

''ΠΩΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΑΝ ΟΙ ΒΕΝΕΤΟΙ ΤΟΥΣ ΕΠΤΑΝΗΣΙΟΥΣ''

ΖΑΚΥΝΘΟΣ
Ο προβλεπτής Ζακύνθου Βάρτολος Παρούτας έγραψε το 1592 για τους Ζακυνθινούς:
''Δεν χρησιμεύει το να εμπιστεύεται τις τον όχλον,διότι συνίσταται ούτος το πλείστον εξ αλητών
και παρεπιδήμων πανταχόθεν συναχθέντων,κατά συνέπειαν παντοίως διαφερόντων
περί τας ψυχικάς και διανοητικάς διαθέσεις,και εκ φύσεως φιλοπεριέργων και γλωσσαλγών''

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
Ο προβλεπτής Κεφαλληνίας Φραγκίσκος Βραγαδίνος έγραψε το 1620 για τους Κεφαλονίτες:
''Καθ' όσον αφορά την κοινωνικήν διαγωγήν του λαού,δύναμαι να πληροφορήσω ότι η υπεροψία και η έπαρσις ιδιωτών τινών εκ της υψηλής κλάσεως υψώθη εις τοιαύτην ακμήν ανομίας,ώστε μάλλον επί τον λαοφθόρον στασιασμόν κλίνουσιν ή επί την αρμοδίαν ευπείθειαν.........Μη δυνάμενοι ούτοι άλλως να εκθυμαίνωσιν την παροργισμένην ψυχήν των,πότε μεν δι'ανοσίου χειρός γράφουσιν επί των τοίχων χαρακτήρας και σημεία βδελυρά ή δια γλωσσαλγίας προσβλητικής εις άκρον εκτοξεύγουσιν από του άμβωνος αποτροπαίους ύβρεις κατά των αρχών,γαυγίζοντες ως σκύλοι και διασύρουσιν την δημοσίαν υπόληψιν και την αθώαν ειλικρίνειαν των αντιπροσώπων του κράτους''

ΚΕΡΚΥΡΑ
Ο προβλεπτής Βενιάρος γράφει το 1624:
''Οι Κερκυραίοι είναι προς αλλήλους λίαν συνενωμένοι και ομόγνωμοι.
Εαν ποτέ γεννώνται διενέξεις αναμεταξύ αυτών,ενώπιον της ανακρίσεως άπαντες αμέσως ειρηνεύονται και κρύπτουσιν πάντοτε την αλήθειαν.
Εκ φύσεως είναι πονηροί και οξυδερκείς.
Επικρίνουσιν όλας των ημετέρων αντιπροσώπων
πράξεις,έως και τας ελαχίστας''

ΛΕΥΚΑΔΑ
Ο προβλεπτής Δανιήλ Δολφίν γράφει το 1711:
''ανήσυχα και ορμητικά πνεύματα''
και ο Φραγκίσκος Γριμάνι γράφει:
''ως κατάτι φιλέριδες,πλην όμως νομοταγείς και εις πάσαν παρέμβασιν
της εξουσίας λίαν ευπειθείς''

-Από το βιβλίο του Σπ.Γασπαρινάτου ''Η Βενετοκρατία στα νησιά του Ιονίου Πελάγους''0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου