Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2013

ΜΙΑ ΔΙΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΡΙΝΟΥ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΛΗΞΟΥΡΙ

Γράφει ο μεγάλος γιατρός για το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα:

''Η κοινωνική ζωή ήταν αρκετή ζωηρή και υπερείχεν της συνήθους μιας μικράς επαρχιακής πόλεως.
Διετηρούντο ακόμη περί τας 30 ή 35 παλαιαί αρχοντικαί οικογένειαι που αντεπροσωπεύοντο από επίλεκτα μέλη εις την κοινωνίαν.
Ενθυμούμαι την Λέσχην η οποία διετηρείτο τότε και η οποία προσέφερε εις τους επισκέπτες ξένας εφημερίδας και περιοδικά προς ανάγνωσιν.Ολοι διεκρίνοντο δια τους λεπτούς τρόπους και την ευγενή συμπεριφοράν.
Τους ενθυμούμαι να κατέρχωνται εις την αγοράν τεσσαράκοντα και πλέον ''άρχοντες'' όπως ελέγοντο,φέροντες τον χειμώνα μαύρη ρεντιγκότα και υψηλό μαύρο ή σκούρο στακτί καπέλο και σκεπασμένοι με ένα βαρύ σκούρο ''μαντιλότο'',εάν έκανε πολύ κρύο.
Τέκνα του Ληξουρίου αναφέρω τον φιλόλογον Θεογένη Λειβαδά ο οποίος εξέδιδε επί χρόνια την εφημερίδαν ''Ημέραν'' Τεργέστης.Τον ιερέαν Κεφαλάν,όστις εχρημάτισεν εφημέριος της ελληνικής εκκλησίας εις την Βενετίαν.Προ αυτού εφημέριος ήτο ο ιερεύς Ρωμάνος πατήρ του Άθω Ρωμάνου(σημ.συντ. έχω γράψει περί αυτού αναλυτικά σε προηγούμενο σημείωμά μου).
Μεταξύ των αρχοντικών οικογενειών υπήρχε πνευματική καλλιέργεια και ευγενής συμπεριφορά η οποία εξεδηλούτο όχι μόνον εις τας μεταξύ τους συναναστροφάς,αλλά και με άτομα πάσης κοινωνικής τάξεως''.

-
ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΑΠΟ ΔΩ ΚΑΙ ΠΕΡΑ ΤΙ ΓΡΑΦΕΙ Ο ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ!!!!!!

Αλλά η λαμπρά αύτη σχέσις ολίγον κατ'ολίγον εξέλιπεν,αφενός ένεκα της οικονομικής δυσπραγίας των άλλοτε πλουσίων οικογενειών,ώστε η ανωτέρα μόρφωσις των τέκνων να παραμεληθή και αφετέρου ένεκα της εξαπλώσεως της στοιχειώδους εκπαιδεύσεως μεταξύ των τέκνων πάσης κοινωνικής τάξεως δια της ιδρύσεως δημοτικών σχολείων στα χωριά και της φοιτήσως σε αυτά τέκνων χωρικών και εργατικών!
ΟΥΤΩΣ  ΕΠΗΛΘΕΝ  ΙΣΟΠΕΔΩΣΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ.
ΠΡΟΣ ΤΟΥΤΟ ΣΥΝΕΒΑΛΛΕΝ ΚΑΙ ΤΟ ΛΑΘΡΑ ΕΠΕΝΕΡΓΟΥΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΤΕΡΟΝ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ!!!!!!!!!!!!

Σημείωση σύνταξης: Τραγική και κυνική ομολογία για έναν γιατρό,Κεφαλονίτη...

Categories:

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου