Κυριακή 22 Ιουνίου 2014

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕΧΕΤΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΧΤΥΠΗΜΑΤΑ

Νόμος ΡΗ 20/12/1865

Γεώργιος Α' Βασιλεύς των Ελλήνων
Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της βουλής απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:
Περί οργανώσεως της εκπαιδεύσεως κατά την επτάνησον.
Αρθρον 1 - Καταργούνται α) Το αρχοντείον της Παιδείας εν Επτανήσω. β) η Ιόνιος Ακαδημία. γ) το εν Κερκύρα Ιεροσπουδαστήριον, δ) το εν Κερκύρα Γυμνάσιον, ε) τα Λύκεια Κερκύρας, Παξών, Λευκάδος, Ιθάκης, Κεφαλληνίας, Ζακύνθου και Κυθήρων.
Αρθρον 2 - Οι μαθηταί του Γυμνασίου Κερκύρας θέλουσι διατηρηθεί εν αυτώ πρεφόμενοι μεν, αλλ' ουχί και διδασκόμενοι μέχρι τέλους του παρόντος έτους επιτηρούμενοι υπο του αναγκαίου προσωπικού, όσον εκ του υπάρχοντος ήθελε νομίσει αναγκαίον να διατηρήση το υπουργείον προς τούτο.
Αρθρον 3 - Η δημόσια βιβλιοθήκη Κερκύρας διατηρείται διευθυνόμενης υπό ενός εφόρου έχοντος παρ' αυτώ ένα βοηθόν και ένα κλητήρα. Η διοίκησις δε και η χρήσις αυτής θέλουσι κανονισθεί δι' ιδίου κανονισμού του υπουργείου παιδείας.
Αρθρον 4 - Η Κυβέρνησις δύναται δια Β.Δ. να συστήση εν ταις Ιονίοις Νήσοις βαθμηδόν δια μιας τέσσερα Γυμνάσια και δώδεκα το πολύ ελληνικά σχολεία.
Αρθρον 5 - Οι θέλοντες να καταχθώσι εν τοις συσταθησομένοις Ελληνικοίς Σχολείοις και Γυμνασίοις μαθεταί υποβάλλονται εις εξετάσεις κατά τα νενομισμένα περί των κατά πρώτον εισερχομένων εις τα Ελλ. Σχολεία και Γυμνάσια.
Αρθρον 6 - Συνιστάται εν Κερκύρα Ιερατική Σχολή, συμφώνως προς τους νόμους.
Αρθρον 7 - Η μισθοδοσία των εν τω άρθρω 3 αναφερομένων υπαλλήλων κανονίζεται ως εξής: Του εφόρου κατ' έτος δρχ. 1470. Του βοηθού κατ' έτος δρχ. 720. Του κλητήρος κατ' έτος δρχ. 480.
"Πάσα προηγούμενη διάταξις διέπουσα τα της Μέσης και Ανωτέρας Παιδείας εν Επτανήσω καταργείται."
Ο παρών νόμος υπό της βουλής ψηφισθείς και παρ' ημών κυρωθείς θέλει δημοσιευθεί δια της εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθεί ως Νόμος του Κράτους.
Εν Αθήναις τη 20 Δεκεμβρίου 1865
Γεώργιος Α'Γ. Δαρειώτης (υπουργός παιδείας)
Categories:

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου