Δευτέρα 22 Ιουλίου 2013

ΤΟ ΗΘΟΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ Ι.ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ της Δημήτριας Φωκά

Το καλοκαίρι του 1829,όταν ο Καποδίστριας περιόδευε με τον Κολοκοτρώνη την Κορινθία θα διανυκτέρευε στον¨Αγιο Γεώργιο Νεμέας στο σπίτι του Δεσπότη .Ο παρακάτω διάλογος από το βιβλίο Ν.Δραγούμη .Ιστορικαί αναμνήσεις.εκδ.Ερμής 1973,τ.Α σελ 93-95.
-Πρέπει λοιπόν να φροντίσω,επανέλαβε μετα βραχείαν σιωπήν ο Καποδίστριας,να πληρωθώσιν όλα τα έξοδα .
-Ποία έξοδα;ηρώτησεν ο γέρων.
-Της τροφής μας,των αλόγων και καθεξής..
_Και ποιός Υπερεξοχώτατε πληρώνει τοιαύτα έξοδα;Ο δεσπότης μάλιστα είναι άνθρωπος αγαπών την καλήν βούκαν και θα έχει πολλά και καλά φαγητά να μας δώση!
Και αληθως ο μακαρίτης αρχιεπίσκοπος Κορίνθου Κύριλλος προγάστωρ(κοιλαράς) και πολύσαρκος υπέρ το μέτρον ήτο τρυφηλός ως άλλος καρδινάλιος,άμα δε και αδηφάγος ως ο Ραζής,περί ου έγραψε ποτέ το χαριέστατον τούτο επιτύμβιον ο Ρίζος Ραζής ο πηγαδόστομος,''των τραπεζών ο γλάρος,αφού τον κόσμον έφαγε,τον έφαγεν ο Χάρος"
-Δεν πληρώνετε εσείς,ανεφώνησεν οργίλος ο κυβερνήτης,και δια τούτο παραπονείται εξαιτίας σας ο λαός.
-και τι έχει να κάμη Υπερεξοχώτατε με το φαγητό του Δεσπότου;
-Τι έχει να κάμη;ανέκραξεν εντόνως ο Κυβερνήτης ,προσβλέψας βλοσυρώς τον ερωτήσαντα.Μόλις αύριον θα αναχωρήσωμεν ,θα ρίψουν έρανον εις τους χωρικούς για τα έξοδα του Κυβερνήτου,και το χειρότερον θα τα συνάξουν διπλά!Ούτω πως είσθε συνηθισμένοι σείς.
-Ηξεύρεις πώς το πάγει η υπερεξοχότης σου;είπεν γελών ο Κολοκοτρώνης.Μιαν φοράν έπεσε ένας ποντικός εις πιθάρι με λάδι και πνίγηκεν.Μετά δυο ημέρας ο νοικοκύρης τον ηύρε και ενώ τον ανέσυρε,εφώναζεν η νοικοκυρά,πρόσεξε μη στάξει η ουρά του και βρωμίσει το λάδι.
-Δεν  εννοώ ποίαν σχέσιν έχει ο μύθος σου με τα έξοδα του Δεσπότου,είπε αδημονών ο Κυβερνήτης.
-Μεγάλην Υπερεξοχώτατε,διότι,είτε πληρώσωμεν είτε μη,ο Δεσπότης θα συνάξει γρόσια..Τα ειδικά μας έξοδα είναι το λά
δι της ουράς του ποντικού.
Και εσιώπησεν μεν ο Κυβερνήτης,την δε επιούσαν απέτισε μέχρι λεπτού τα δαπανηθέντα.....
Εκείθεν δε απελθόντες εις Άργος,εξεμίσθημεν υπό του στρατηγού Τσώκρη.Ότε δε εζητήθη ο λογαριασμός της δαπάνης,ο οικοδεσπότης προσβληθείς εγέλασεν υπεροπτικώς.Mαθών όμως ότι τοιαύτη ήν η εντολή του Κυβερνήτου,τοσούτω οργίσθη,ώστε επεσημείωσε και του άλατος την αξίαν.
-Επληρώθησαν τα έξοδα;ηρώτησεν ο Κυβερνήτης,αφού ιππεύσαμεν.
_Μάλιστα εξοχώτατε!
-Και όμως ο Θεός γιγνώσκει,επανέλαβε βαρυθυμών,εάν μετά μιαν ώραν δεν τα ζητήσουν εντοκως παρά των χωρικών

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου