Σάββατο 19 Οκτωβρίου 2013

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΛΙΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΝΤΖΑΡΟΣ

Γεννήθηκε στην Κέρκυρα στις 26 Οκτωβρίου 1795 και πέθανε στις 12 Απριλίου του 1872.Στο μυαλό του είχε πάντα το όνειρο της επιστροφής στην πατρίδα του και έτσι αρνήθηκε σοβαρές προτάσεις που του έγιναν για να παραμείνει στην Ιταλία,όπου είχε πάει για μουσικές σπουδές.
Ο πατέρας του ήταν νομικός και ο αδελφός του νόννου του ήταν ο τελευταίος Πρωτόπαπας του νησιού και ο πρώτος επίσημος Ορθόδοξος Επίσκοπος.
Το 1840 ίδρυσε την Φιλαρμονική Εταιρεία Κερκύρας και θεωρείται ο ιδρυτής της Επτανησιακής Σχολής.
Συνδεόταν με προσωπική φιλία με τον Διονύσιο Σολωμό και μελοποίησε τον Εθνικό μας Υμνο.
Το μουσικό έργο του είναι τεράστιο και οι μαθητές του υπήρξαν κορυφαίοι,όπως ο Σπυρίδων Ξύνδας , ο Παύλος Καρρέρ , o Eδουάρδος Λαμπελέτ και πλήθος άλλων.Πάντα παρέδιδε μαθήματα, δωρεάν.
Hταν ευγενής στους τρόπους του , δίδασκε πάντα όρθιος και ήταν ψηλού αναστήματος.
Παραθέτω ένα απόσπασμα από το αφιέρωμα γιαυτόν, του Τάκη Καλογερόπουλου από το βιβλίο του, ιστορία της Ελληνικής Μουσικής:

''Ας δούμε πώς περιγράφει το τέλος του ο εκ των μαθητών του λόγιος Σ. Δε Βιάζης:
 «Ἦτο ἡ 29η Μαρτίου τοῦ έτους 1872 ημέρα Παρασκευή. Την ημέραν εκείνην δεν υπήγον την πρωϊαν περί την εννάτην να κάμω το μάθημά μου. Τα απόγευμα περί την τρίτην εσκέφθην να μεταβώ να εύρω τον διδάσκαλόν μου και να δικαιολογήσω κάπως την απουσίαν μου. Εὕρον αὐτὸν γράφοντα μουσικήν. «-Διατὶ δὲν ἦρθες τὸ πρωϊ;». «-Διότι ἱππότα (πάντες ὠνόμαζον αὐτὸν "ἱππότα", μάλιστα "καβαλιέρη") είχον κἅτι ἐργασίαν». «-Καλά, άνοιξε τὸ κλειδικύμβαλον καὶ άς ἀκούσω τὸ μάθημά σου». Ἐκάθησα ἐνώπιον τοῦ κλειδοκυμβάλου ήνοιξα τὴν μέθοδον τοῦ Hertz καὶ ήρχισα τὴν ἐπανάληψιν παλαιῶν μαθημάτων. Μετὰ λεπτὰ μοὶ πλησιάζει καὶ μοὶ λέγει νὰ παίξω τὸ νέον μάθημα. Τὸ νέον μάθημα ήτο διῳδία του "Τροβατόρε". Μετὰ τὸ τέλος μοὶ είπε` «-Καλὰ αύριον να παίξῃς καὶ θὰ σοι εύρω τι καλύτερον. Άς ακούσωμεν τὸ μάθημα τῆς ἁρμονίας. Ἠγέρθην, ἐπλησίασα τὸν μαυροπίνακα καὶ ἠρχίσαμεν τὴν θεωρίαν τῶν accordi di settima diminutiva (συγχορδίες εβδόμης ελαττωμένης) όταν αίφνης προσεβλήθη ὐπὸ δυνατοῦ βηχὸς, καὶ ἐγένετο ἀναίσθητος. Τρέχω διὰ τὴν σύζυγὸν του εἰς τὸ πλησίον δωμάτιον. Προφθαίνει ἡ κόρη του Ἐλισάβετ. Ὁ Μάντζαρος είχε χάσει καὶ τὸν λόγον! Τρέχω διὰ τὸν ἰατρὸν, ὅστις μόλις έφθασεν ἐλυπήθη ἰδὼν αὐτὸν εἰς τοιαύτην ἀξιολύπητον κατάστασιν. Ὅτε προσεβλήθη ὐπὸ τῆς ἁποπληξίας ἧσαν 3. 30 . ΄Εμεινε κλινήρης , άλαλος, ἀλλὰ σχεδὸν πάντοτε μὲ τὰς αἰσθήσεις του μέχρι τῆς 12ης τοῦ Ἀπριλίου, ὅτε περὶ τὴν 3.30 τῆς πρωϊας παρέδωκε τὸ πνεῦμα εἰς τὸν Κύριον.''

Οι Επτανήσιοι σκύβουμε με σεβασμό στην μνήμη του μεγάλου αυτού Ιόνιου Πολίτη.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου